Should You Sue?

Should You Sue?, Question 1

If you developed a gambling habit, should you sue Chuck E. Cheese?

Q: 1 of 8