Karaja

Karaja

About Karaja

The Karaja, also known as Iny, are a tribe indigenous to the Brazilian Amazon.