Xingyi

Xingyi

About Xingyi

Xingyi is a town situated in Dingzhou, Baoding, Hebei, China.